Ceny služeb

Nahrávání a mastering

Hodinová sazba:  650,- Kč

Za počáteční dvě pracovní hodiny každé zakázky (a také za jakékoli studiové práce malého rozsahu, tj. do dvou pracovních hodin realizovaných v našem studiu v jednom dni) účtujeme paušální sazbu 1600,- Kč.

Pokud plánujete, že nahrávání v našem studiu potřebujete z jakýchkoli důvodů rozložit do více dnů, pak vám doporučujeme rozvrhnout si práci tak, aby v každém dni byly využity minimálně 3-4 hodiny studiového času (tj. rozsah, který je běžně označován jako "nahrávací frekvence") - v tom případě je Vám pak uvedená paušální sazba účtována pouze v prvním natáčecím dnu a cena za denní práce v druhém a v dalších nahrávacích dnech každé zakázky je již účtována pouze výše uvedenou hodinovou sazbou podle skutečně využitých hodin.
Toto cenové zvýhodnění však platí pouze v případě, že prodleva mezi jednotlivými nahrávacími frekvencemi bude s námi předem dohodnuta a nebude delší, než 2 dny, jinak bude pracovní čas účtován vždy podle výše uvedeného odstavce (další podrobnosti k účtování studiového času - viz níže).

Výše uvedené ceny zahrnují pronájem nahrávacího studia  (včetně použití digitálního klavíru YAMAHA a dalších nabízených hudebních nástrojů)  a současně i honorář za práci našeho zvukového mistra.

Na své náklady si můžete k nahrávání přivést i svého vlastního hudebního režiséra, korepetitora nebo popř. svého učitele hudby, hlasového či jazykového poradce apod.

Pro nahrávání sólového zpěvu a vokálů nabízíme (a méně zkušeným zpěvákům - na základě našich dosavadních zkušeností - vřele doporučujeme) možnost přiobjednat si k natáčení našeho specializovaného hlasového režiséra (za příplatek pouze 250,- Kč/hod. k základní ceníkové sazbě).
Samostatný hlasový režisér dokáže případné problémy intonace, výslovnosti, frázování a správného posazení Vašeho hlasu při nahrávání precizněji "ohlídat" - a popř. Vám ihned může odborně poradit mnohem lépe, než to při svojí převážně technicky zaměřené studiové práci zvládne náš zvukový mistr (který ale také - kromě toho, že je absolventem konzervatoře v oboru zpěv a kytara - je současně i velmi zkušeným hudebním režisérem).

Na rozsáhlé či pravidelně se opakující větší hudební projekty je možno získat výhodné slevy  (podrobnosti dohodneme při Vaší osobní návštěvě, popř. telefonicky).

A protože naším hlavním cílem je Vaše plná spokojenost s výsledkem společné studiové práce, věříme, že se nám vždy - spolu s Vámi - podaří dohodnout a realizovat takový způsob a postup nahrávání, který bude odpovídat Vašim aktuálním finančním, časovým i technickým možnostem a který současně povede k nejvyšší možné kvalitě výsledné nahrávky.

Přepisy a rekonstrukce archivních nahrávek

Cena je vždy stanovena dohodou (sazba od 500,- Kč/hodinu) v závislosti na skutečném rozsahu a náročnosti prováděných prací  (záleží tedy především na tom, jak vysoké jsou Vaše požadavky na výslednou kvalitu a zvukovou čistotu přepsaných a upravených nahrávek).
Upozorňujeme, že např. minimální doba potřebná pro kvalitní přepis (digitalizaci) běžné LP desky na CD je min. 2,5 až 3 hodiny - obecně pak platí, že pokud původní zvukový záznam je v dobré kvalitě (tj. bez nutnosti výraznějších následných editačních úprav), je možno předběžně odhadnout, že rozsah studivých prací spojených s jeho digitalizací bude cca. čtyřnásobkem časové délky přepisovaného zvukového archivního záznamu. Pokud je však nutno provádět rozsáhlejší editací či výrazné zvukové úpravy původního záznamu, nelze předem celkovou výslednou pracnost odhadnout.
Při malém celkovém rozsahu těchto prací (do tří studiových hodin) účtujeme jednotnou paušální sazbu 1500,- Kč.

Ceny za zhotovení zvukových a datových nosičů

V celkové ceně každé zakázky je již zahrnut 1 kus běžného CD-R nosiče, na němž klient obdrží výslednou nahrávku. Další CD-R nosiče nebo jejich kopie  (včetně zlaceného "Master CD-R") - a popř. i jakákoli jiná datová či zvuková média, než je CD-R - Vám na požádání zhotovíme přímo v našem studiu (v počtu maximálně 20 ks) a jejich zhotovení účtujeme následovně:

  • Zvukový nebo datový nosič (CD-R, DVD-R, DAT, MC) ........... kupní cena nosiče + 50% přirážka
  • Zhotovení nosiče (vypálení nebo nahrání) .............................. 50,- Kč/kus (CD-R), 10,- Kč/minuta (pásek)
  • Potisk CD-R disku (barevný nebo černobílý) .......................... 50,- Kč/kus
  • Obal datového nosiče CD a DVD (krabička, pošetka) ............ kupní cena obalu + 50% přirážka

Výše uvedené ceny jsou pouze paušální sazbou za vlastní nosič, jeho nahrání či vypálení a následné potisknutí - nezahrnují tedy cenu za pracovní čas potřebný např. k přípravě grafického návrhu pro potisk nosiče či za čas nutný k technické přípravě spojené se zhotovením nosiče ani čas potřebný k vlastnímu zhotovení nosiče a k jeho závěrečné výstupní kontrole (tyto práce jsou účtovány podle výše uvedených hodinových sazeb studiových prací).


Další informace

Pro projekty o předpokládaném rozsahu větším, než 20 natáčecích hodin - pokud si předem vzájemně závazně dohodneme i přesné termíny a rozsah nahrávání - vyžadujeme zálohu ve výši 50% ceny objednaného rozsahu studiových prací (a pokud se v konkrétním případě nedohodneme jinak, je nutno tuto zálohu uhradit ještě před zahájením nahrávání).

Při předpokládaném rozsahu studiových prací do 20 hodin (pokud ovšem není složena finanční záloha) je vždy nutno uhradit celý využitý studiový čas 1. natáčecího dne ještě tento den (a i v tomto případě platí i výše uvedená podmínka, že při malém celkovém rozsahu prací, tj. do dvou natáčecích hodin, účtujeme výše uvedenou paušální sazbu).

Při nevyužití objednaného časového rozsahu studiových prací je možno celkovou smluvní cenu snížit maximálně o 10% (a my ručíme za to, že každá Vaše objednávka je pro nás zcela závazná a že na Vámi objednané termíny si nikdy nedohodneme žádnou jinou práci). Proto Vám doporučujeme uvážlivě odhadnout Vaše skutečné potřeby - pokud se v průběhu natáčení ukáže, že v objednaném čase nestihnete realizovat celý Váš projekt, jistě nebude problém dohohodnout a přiobjednat si další nahrávací frekvence. Nedokážete-li sami předem stanovit, kolik nahrávacího času bude pro váš hudební projekt zapotřebí, rádi Vám na základě našich dosavadních zkušeností poradíme.

V případě, že sice chcete nahrávat rozsáhlejší projekt (tj. předpokládáte, že celé nahrávání bude trvat déle, než výše uvedených 20 hodin), ale Vaše časové možnosti jsou takového charakteru, že nedokážete předem závazně stanovit všechny konkrétní termíny ani rozsah celého nahrávání, nabízíme Vám ještě další možnost, která se nám v dosavadní praxi velmi dobře osvědčila:  společně si závazně dohodneme vždycky pouze jeden nebo jen několik nejbližších termínů natáčení - a to podle Vašich i našich aktuálních časových možností (v rozsahu cca. 4-9 natáčecích hodin v jednom dni) - a Vy nám vždy po ukončení denní práce zaplatíte pouze právě využité nahrávací hodiny. Tímto postupem navíc získáváte možnost kdykoli si ze studia odnést CD (či jiný zvukový nosič) s průběžnými výsledky Vaší dosavadní práce (protože veškeré Vaše závazky vůči našemu studiu jsou pokaždé zcela uhrazeny).

Při činnostech prováděných v hodinové sazbě (tj. s výjimkou paušální sazby při malém rozsahu prací - viz výše) je 3. pracovní hodina (i pouze započatá) účtována jako celá využitá hodina studiového času a od 4. pracovní hodiny je pak celková doba - využitá v jednom dni - účtována po půlhodinách s tím, že poslední započatá půlhodina je účtována v celém rozsahu.
Při objednání malého rozsahu studiových prací (tj. do max. dvou pracovních hodin realizovaných v našem studiu v jednom dni), které jsou z naší strany jinak účtovány paušální sazbou (viz výše), je v případě, že původně objednaný dvouhodinový rozsah prací bude překročen, postupováno v souladu s předchozím odstavcem.

Za uvedení loga studia KLÍČ na vnější straně obalu komerčního CD či DVD  (tj. nosiče šířeného hromadným prodejem v běžné distribuční síti v počtu minimálně 1000 kusů)  nabízíme poskytnutí slevy až 3% z celkové ceny nahrávání či masteringu (přesné podmínky je vždy nutno dohodnout ještě před ukončením studiových prací na konkrétním albu).

Natočené zvukové záznamy Vám budou vydány až po uhrazení všech pohledávek, které Vám v souvislosti s nahráváním vůči našemu studiu vzniknou.

Na veškeré námi přijaté platby Vám vystavíme příjmový účetní doklad či fakturu!

Nejsme plátci DPH.

<< Nahoru >>